Välkommen till
Bohuslänska fiskarefonden

Fondens huvudsakliga ändamål är att med den avkastning, som av fonden kan uppkomma, och de medel, som eljest tillfalla densamma, avhjälpa eller lindra nöden för efterlevande till bohuslänska fiskare, vilka genom olyckshändelse under yrkets utövande omkommit.

Viktig information

Ansökningsperiod


Stiftelsen tar endast emot ansökningar via regionala ombud. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31 oktober innevarande år.


När får jag besked?


Stiftelsen lämnar inte besked till sökande. Sökande får besked genom utbetalning till angivet konto.

Kontaktinformation


För kontakt ring SEB:s Stiftelseavdelning i Göteborg på tisdagar mellan 13:00 - 15:00
031-62 25 16

Stiftelsens historia

Bildandet av Bohuslänska Fiskarefonden

Bohuslänska Fiskarefonden bildades formellt 18 november 1901 och 15 maj 1905 då den genom beslut av Konungens Befallningshafvande fick sitt reglemente.Den huvudsakliga anledningen till att fonden bildades var en olyckshändelse på hösten 1900 då fiskebåten ”Prins Eugen” gick under med man och allt. Den dåvarande landshövdingen tog initiativ till en insamling som gav ett så gott resultat att beslut togs att bilda en fond som fick det namn som den fortfarande har. Bland givarna fanns Oscar II och de förmögna göteborgsfamiljerna Wijk och Seaton. Fondens kapital uppgick redan första året till 90.000 kronor vilket i dagens penningvärde motsvarar drygt 4.5 miljoner kronor. De första åren skulle fiskarna betala en avgift till fonden med två kronor per år. Bestämmelsen togs bort efter ett antal år och finns inte med i det reglemente som fastställdes i oktober 1920. Ändamålet för fonden var densamma då som nu; att i första hand ekonomiskt bistå efterlevande till bohuslänska fiskare. Att fondens avkastning även använts till annat, som exempel kan nämnas att bidrag har lämnats till anläggande av en brygga och att under en period bidra till vården av en grav för personer som avlidit i samband med en minsprängning. Fonden har även lämnat bidrag till sökandet efter fiskebåten Novi som gick under tillsammans med sin besättning 1995.

Stiftelsens bakgrund


Nöden bland den bohuslänska fiskarebefolkningen var stor i mitten av 1800-talet vilket ledde till en insamling för att bilda en fond, som också skedde i mars 1855. Syftet med fonden var att förbättra de ekonomiska villkoren för ” Länets Skärgårds- och Kustallmoge”. Fondens säte var i Göteborg. Ursprungligen uppgick fondens kapital till 20.000 riksdaler riksmynt vilket i dagens penningvärde motsvarar drygt 1 miljon kronor.Enligt det reglemente som fastställdes av Konungens Befallningshafvande (Landshövdingen) i mars 1862 skall fonden kunna ge lån men även direkta bidrag till enskilda personer. Ett annat viktig uppgift var att försöka åstadkomma och stötta en försäkring för båtar och redskap som gått förlorade på grund av oväder och nedisning.Fonden kom att verka fram till 1901 då den slogs samman med Bohuslänska Fiskarefonden.


Ansökningar via fondens ombud

Enligt reglementet hade fonden redan från start rätt att anlita ombud för att sprida kunskap om fonden och för att underlätta för behövande att ansöka om bidrag. Ombuden har under de gångna åren varit en stor tillgång för fonden bland annat genom om sin person- och lokalkännedom. För närvarande har fonden cirka 15 ombud verksamma utefter hela Bohuskusten. Antalet ansökningar om bidrag från fonden har minskat något under de senaste åren främst beroende på att antalet efterlevande till avlidna fiskare blivit färre. Det är emellertid möjligt att det finns personer som skulle vara berättigade till bidrag om de kände till fondens verksamhet. Fondens styrelse har därför beslutat att på olika sätt öka kunskapen om fonden. Ombuden kommer att ha en viktig roll i detta sammanhang. Fondens styrelse beslutar varje år om bidragets storlek. Bidraget varierar beroende på fondens avkastning och antalet ansökningar.
I mitten av 1920-talet varierade bidraget mellan 25 och 75 kronor vilket idag motsvarar ca 600 respektive 1.800 kronor. Bidraget uppgår för närvarande till 10% av ett prisbasbelopp. För 2022 innebar detta att bidraget var 4830kr. Beslut om bidrag tas enligt tradition i början december då styrelsen har sitt årliga sammanträde. Avsikten med detta är att beviljade bidrag skall vara utbetalda i lagom tid före jul.

Ansök om medel


För att ansöka om medel skall ansökan insändas via ett av stiftelsens ombud. 


Om du inte har kontakt med ett av stiftelsens ombud kan du kontakta SEB:s Stiftelsetjänst via kontaktformuläret nedan.


För att ladda ner aktuellt ansökningsformulär klickar du på knappen nedan. 

 
 
 
 

Kontakta stiftelsen


För att komma i kontakt med stiftelsen, vänligen fyll i kontaktformuläret.Telefontid

SEB Stiftelsetjänst kan även svara på frågor om stiftelsen på tisdagar mellan 13:00 och 15:00 på nummer 031-62 25 16