Close

Historia

Nöden bland den bohuslänska fiskarebefolkningen var stor i mitten av 1800-talet vilket ledde till en insamling för att bilda en fond, som också skedde i mars 1855. Syftet med fonden var att förbättra de ekonomiska villkoren för ” Länets Skärgårds- och Kustallmoge…”. Fondens säte var i Göteborg. Ursprungligen uppgick fondens kapital till 20.000 riksdaler riksmynt vilket i dagens penningvärde motsvarar drygt 1 miljon kronor.

Enligt det reglemente som fastställdes av Konungens Befallningshafvande (Landshövdingen) i mars 1862 skall fonden kunna ge lån men även direkta bidrag till enskilda personer. Ett annat viktig uppgift var att försöka åstadkomma och stötta en försäkring för båtar och redskap som gått förlorade på grund av oväder och nedisning.

Fonden kom att verka fram till 1901 då den slogs samman med Bohuslänska Fiskarefonden.

Bohuslänska Fiskarefonden bildades formellt 18 november 1901 och 15 maj 1905 då den genom beslut av Konungens Befallningshafvande fick sitt reglemente.

Den huvudsakliga anledningen till att fonden bildades var en olyckshändelse på hösten 1900 då fiskebåten ”Prins Eugen” gick under med man och allt. Den dåvarande landshövdingen tog initiativ till en insamling som gav ett så gott resultat att beslut togs att bilda en fond som fick det namn som den fortfarande har. Bland givarna fanns Oscar II och de förmögna göteborgsfamiljerna Wijk och Seaton.

Fondens kapital uppgick redan första året till 90.000 kronor vilket i dagens penningvärde motsvarar drygt 4.5 miljoner kronor. De första åren skulle fiskarna betala en avgift till fonden med två kronor per år. Bestämmelsen togs bort efter ett antal år och finns inte med i det reglemente som fastställdes i oktober 1920.

Ändamålet för fonden var densamma då som nu; att i första hand ekonomiskt bistå efterlevande till bohuslänska fiskare. Att fondens avkastning även använts till annat, som exempel kan nämnas att bidrag har lämnats till anläggande av en brygga och att under en period bidra till vården av en grav för personer som avlidit i samband med en minsprängning. Fonden har även lämnat bidrag till sökandet efter fiskebåten Novi som gick under tillsammans med sin besättning 1995.

Enligt reglementet hade fonden redan från start rätt att anlita ombud för att sprida kunskap om fonden och för att underlätta för behövande att ansöka om bidrag. Ombuden har under de gångna åren varit en stor tillgång för fonden bland annat genom om sin person- och lokalkännedom. För närvarande har fonden cirka 15 ombud verksamma utefter hela Bohuskusten.

Antalet ansökningar om bidrag från fonden har minskat något under de senaste åren främst beroende på att antalet efterlevande till avlidna fiskare blivit färre. Det är emellertid möjligt att det finns personer som skulle vara berättigade till bidrag om de kände till fondens verksamhet. Fondens styrelse har därför beslutat att på olika sätt öka kunskapen om fonden. Ombuden kommer att ha en viktig roll i detta sammanhang.

Fondens styrelse beslutar varje år om bidragets storlek. Bidraget varierar beroende på fondens avkastning och antalet ansökningar.  I mitten av 1920-talet varierade bidraget mellan 25 och 75 kronor vilket idag motsvarar ca 600 respektive 1.800 kronor. Bidraget  uppgår för närvarande till 10% av ett prisbasbelopp. För 2021 innebar detta att bidraget var 4760kr.

Beslut om bidrag tas enligt tradition i början december då styrelsen har sitt årliga sammanträde. Avsikten med detta är att beviljade bidrag skall vara utbetalda i lagom tid före jul.